Konfigurace pomocí služby Správa identit Okta

Konfigurace nastavení Okta 

 1. Přihlaste se k Okta jako správce a zobrazte si panel Okta. Pokud panel není zobrazen, klikněte na tlačítko Správce. 
 2. Klikněte na Přidat aplikace.
 3. Vyhledejte Lifesize Cloud a klikněte na Přidat.
 4. Aplikace Lifesize Cloud se zobrazí v kartě Obecná nastavení. Klikněte na Další.
 5. V části Přiřadit Lifesize Cloud lidem vyberte uživatele, které chcete přidat a klikněte na Další.
 6. Potvrďte přiřazení a klikněte na Hotovo.
 7. Vyberte kartu Přihlášení a klikněte na Zobrazit pokyny k nastavení, čímž si otevřete část Jak konfigurovat SAML 2.0 pro Lifesize.
 8. Zkopírujte a uložte certifikát zabezpečení Lifesize X.509 do souboru s názvem lifesize.crt.
-----ZAČÁTEK CERTIFIKÁTU-----
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
-----KONEC CERTIFIKÁTU-----

 1. Na kartě Přihlášení kliknutím na Upravit změníte pole na upravitelná.
 2. Pro Šifrovací certifikát klikněte na Procházet a vyberte soubor lifesize.crt, který jste právě uložili, pak klikněte na Odeslat a odešlete jej do Okta.
 3. Po dokončení klikněte na Uložit.

Konfigurace nastavení správce Lifesize 

 1. Přihlaste se do konzoly správce Lifesize.
 2. Klikněte na název v pravém horním rohu a vyberte Upřesnit nastavení.
 3. V části Konfigurace SSO se podívejte do okna Jak nakonfigurovat SAML 2.0 pro Lifesize, které jste otevřeli v Okta a vyplňte následující pole.

Nastavení Lifesize Zadejte následující údaje:
Vystavitel poskytovatele identity Zkopírujte adresu URL z pole Vystavitel poskytovatele identity Okta a vložte ji zde.

 

URL pro přihlášení Zkopírujte pole URL pro přihlášení z okna Okta a vložte je zde.

 

Certifikát Zkopírujte certifikát zabezpečení X.509 z pole Certifikát okna Okta a vložte jej zde.

 

 1. V části Mapování atributu SAML v nabídce Upřesnit nastavení Lifesize Cloud zadejte následující hodnoty atributů:

Křestní jméno

Příjmení

e-mail

 1. Kliknutím na Test ověřte nastavení Lifesize podle konfigurace Okta.
 2. Po úspěšném testování vyberte Povolit SSO.
 3. Klikněte na Aktualizovat.
 4. Zkopírujte adresu URL v poli Stav přenosu do vaší schránky. Poznámka: Pole Stav přenosu se vyplní po zadání nastavení a kliknutí na Test  v aplikaci Lifesize.
 5. Přejděte zpět na instanci Okta, vyberte kartu Přihlášení a kliknutím na Upravit změňte pole na upravitelná.
 6. Vložte adresu URL z pole Stav přenosu, kterou jste právě zkopírovali z aplikace Lifesize, do pole Výchozí stav přenosu v Okta.
 7. Klikněte na Uložit.