Omezení vyhrazených portů

Chcete-li volat do jiných zařízení přes firewall, musíte nakonfigurovat svůj firewall tak, aby umožňoval příchozí a odchozí provoz systému Lifesize pomocí vyhrazených portů. U uživatelů volajících přes firewall do systémů s veřejnými IP adresami může docházet k jednocestnému zvuku nebo videu, pokud firewall není řádně konfigurován na dvoucestnou zvukovou nebo video komunikaci.

Systémy Lifesize ve výchozím nastavení komunikují přes TCP a UDP porty v rozsahu 60000–64999 pro video, hlas, prezentace a ovládání kamery. Systémy Lifesize používají podmnožinu těchto portů během hovoru.

POZNÁMKA: Minimální počet požadovaných portů je 100.

Chcete-li minimalizovat počet UDP a TCP portů, které jsou k dispozici pro komunikaci, omezte rozsah změnou hodnoty v Preference > Síť> Vyhrazené porty. Lifesize doporučuje, aby zvolený rozsah, pokud se liší od podmnožiny výchozího rozsahu, začínal s číslem portu nad 49151. Rozsah musí začínat sudým číslem a končit lichým číslem, aby obsahoval celkový sudý počet portů. U rozsahu, který začíná číslem 62000, nastavte dolní limit na 62000 a horní limit na 62099, aby minimálně zahrnoval řadu 100 portů.

POZNÁMKA: Změna hodnot v nabídce Vyhrazené porty způsobí restart systému.