Ovládání kamery

Icon umožňuje upravovat kameru během hovoru a před ním. Pokud chcete zabránit uživatelům na vzdáleném konci v nastavení kamery na blízkém konci, může administrátor zakázat Vzdálené ovládání blízké kamery (ve výchozím nastavení povoleno) v nabídce Předvolby > Video. Pokud chcete zabránit uživatelům na vzdáleném konci v používání a konfigurování předvoleb kamery na blízkém konci, zakažte Vzdálené ovládání blízké kamery nebo Vzdálené nastavení předvoleb kamery.

 

Panorama, náklon, zoom a předvolby

    1. Z telefonu (nebo na obrazovce) vyberte kameru, kterou chcete ovládat:
> Nastavte blízkou kameru, když systém neprovádí volání.
Během hovoru nastavte kameru na blízkém konci. V okně PIP se zobrazí video blízkého konce.
Nastavte kameru na vzdáleném konci.
    1. Nastavte panorama a náklon pomocí skupiny čtyř šipek.
    2. Nastavte zvětšení pomocí skupiny dvou šipek.
    3. Předvolby kamery jsou předdefinovanou pozicí kamery, která je spojena s číslicí. Předvolby kamery umožňují rychle změnit pozici kamery během hovoru.

Pokud chcete definovat předvolby kamery pro aktuální pozici kamery, stiskněte a podržte číslici, dokud se nezobrazí položka Předvolba uložena.

Pokud chcete kameru přesunout na místo dané předvolbami, klepněte na číslici.

  1. Pokud chcete ukončit relaci ovládání kamery, zvolte možnost Konec.