Konfigurowanie za pomocą Microsoft Azure

Dodawanie Lifesize z galerii

 1. Zaloguj się do witryny portal.azure.com (Klasyczny portal Azure) i na panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij pozycję Active Directory.
 2. Z listy Katalog wybierz katalog, dla którego chcesz włączyć integrację katalogu.
 3. Aby otworzyć widok aplikacji, w widoku katalogu kliknij w górnym menu opcję Aplikacje.
 4. Kliknij przycisk Dodaj w dolnej części strony.
 5. W oknie dialogowym Co chcesz zrobić kliknij opcję Dodaj aplikację z galerii.
 6. W polu wyszukiwania wpisz Lifesize Cloud.
 7. W oknie wyników wybierz Lifesize Cloud, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby dodać aplikację.

 

Konfiguracja pojedynczego logowania Azure AD za pomocą usługi Lifesize bazującej na chmurze

 1. W klasycznym portalu na stronie integracji aplikacji Lifesize Cloud kliknij pozycję Skonfiguruj pojedyncze logowanie, aby otworzyć okno dialogowe Skonfiguruj pojedyncze logowanie.
 2. Na stronie Jak chcesz, aby użytkownicy logowali się do Lifesize Cloud wybierz pozycję Pojedyncze logowanie Azure AD, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W oknie dialogowym Skonfiguruj ustawienia aplikacji wykonaj następujące czynności:
   1. W polu tekstowym Adres URL logowania wpisz adres URL używany przez użytkowników do logowania do aplikacji Lifesize w następującym formacie: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
   2. W polu Identyfikator wpisz  https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/(pamiętaj, aby na końcu umieścić znak /).
   3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Skonfiguruj pojedyncze logowanie w Lifesize Cloud wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Pobierz certyfikat, a następnie zapisz plik na komputerze.
   2. Kliknij przycisk Dalej.

 

Konfiguracja logowania jednokrotnego SSO dla aplikacji

UWAGA: Zaloguj się do aplikacji Lifesize z uprawnieniami administratora.

 1. W prawym górnym rogu kliknij swoją nazwę, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
 2. Kliknij pozycję Konfiguracja SSO. Spowoduje to otwarcie strony konfiguracji SSO. Skonfiguruj następujące wartości w interfejsie użytkownika konfiguracji SSO.
   1. Skopiuj z Azure AD adres URL dostawcy i wklej go w polu tekstowym Dostawca tożsamości.
   2. Skopiuj z Azure AD adres URL logowania i wklej go w polu tekstowym Adres URL logowania.
   3. Otwórz pobrany certyfikat w Notatniku. Skopiuj zawartość certyfikatu, z wyłączeniem wierszy Początek certyfikatu i Koniec certyfikatu, i wklej ją w polu tekstowym Certyfikat X.509.
   4. W polu tekstowym Imię mapowania atrybutu SAML wpisz wartość http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
   5. W polu tekstowym Nazwisko mapowania atrybutu SAML wpisz wartość http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
   6. W polu tekstowym Adres e-mail mapowania atrybutu SAML wpisz wartość http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailadress
 3. Aby sprawdzić konfigurację, możesz kliknąć przycisk Testuj. Kliknij przycisk Testuj. Powinien wyświetlić się komunikat o pomyślnie zakończonej konfiguracji SSO.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz SSO, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Wyloguj się i zaloguj ponownie, korzystając z metody SSO.

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z samouczkiem Microsoft Tutorial.