Konfigurowanie za pomocą zarządzania tożsamością Okta

Skonfiguruj ustawienia Okta

 1. Zaloguj się do Okta jako administrator, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny Okta. Jeśli pulpit nawigacyjny nie jest widoczny, kliknij przycisk Admin .
 2. Kliknij pozycję Dodaj aplikacje.
 3. Wyszukaj Lifesize Cloud, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
 4. Aplikacja Lifesize Cloud pojawi się na karcie Ustawienia ogólne. Kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie Przypisz Lifesize Cloud do osób wybierz użytkowników, których chcesz dodać, i kliknij przycisk Dalej.
 6. Zatwierdź przypisanie i kliknij przycisk Gotowe.
 7. Wybierz kartę Logowanie i kliknij przycisk Wyświetl instrukcje konfiguracji, aby otworzyć okno Jak skonfigurować SAML 2.0 z Lifesize.
 8. Skopiuj certyfikat bezpieczeństwa Lifesize X.509 i zapisz go w pliku o nazwie lifesize.crt.
-----POCZĄTEK CERTYFIKATU-----
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
-----KONIEC CERTYFIKATU-----

 1. Na karcie Logowanie kliknij przycisk Edytuj, aby umożliwić edycję pól.
 2. W sekcji Certyfikat szyfrowania kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz zapisany plik lifesize.crt, a następnie kliknij przycisk Przekaż, aby przekazać plik do systemu Okta.
 3. Kliknij przycisk Zapisz po zakończeniu.

Konfigurowanie Ustawień administratora Lifesize 

 1. Zaloguj się do konsoli administratora Lifesize.
 2. Kliknij swoją nazwę w górnym prawym rogu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.
 3. Aby wypełnić pola w sekcji Konfiguracja SSO, zapoznaj się z treścią okna Jak skonfigurować SAML 2.0 z Lifesize, dostępnego w aplikacji Okta.

Ustawienia Lifesize Wprowadź następujące informacje:
Dostawca tożsamości Skopiuj URL umieszczony w polu Dostawca IdP Okta i wklej go tutaj.

 

URL logowania Skopiuj pole „URL logowania” w oknie Okta i wklej tutaj.

 

Certyfikat Skopiuj certyfikat bezpieczeństwa X.509 pokazany w polu „Certyfikat” w oknie Okta i wklej tutaj.

 

 1. W sekcji Mapowanie atrybutu SAML w oknie Ustawienia zaawansowane Lifesize Cloud wprowadź wartości następujących atrybutów:

firstname

lastname

email

 1. Kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzić zgodność ustawień Lifesize z konfiguracją Okta.
 2. Po udanym przetestowaniu wybierz opcję Włącz SSO.
 3. Kliknij przycisk Aktualizuj.
 4. Skopiuj adres URL widoczny w polu Stan przekazywania do schowka. Uwaga: Pole Stan przekazywania zostanie wypełnione po wpisaniu ustawień i po kliknięciu przycisku Testuj w aplikacji Lifesize.
 5. Wróć do Okta, wybierz kartę Logowanie i kliknij przycisk Edytuj, aby umożliwić edycję pól.
 6. Wklej skopiowany z aplikacji Lifesize adres URL Stanu przekazywania w pole Domyślny stan przekazywania w aplikacji Okta.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.