Ograniczanie portów zarezerwowanych

Aby nawiązać połączenia z innymi urządzeniami przez zaporę, należy skonfigurować zaporę w taki sposób, aby zezwalała na połączenia przychodzące i wychodzące do systemu Lifesize przez porty zarezerwowane. Użytkownicy wykonujący za pośrednictwem zapory połączenia z systemami posiadającymi publiczne adresy IP mogą napotkać problem w postaci jednostronnego przesyłania sygnału audio lub wideo, jeśli zapora nie będzie odpowiednio skonfigurowana w taki sposób, aby umożliwić dwustronny ruch sieciowy sygnału audio i wideo.

Domyślnie systemy Lifesize wykorzystują do komunikacji porty TCP i UDP w zakresie 60000–64999 dla połączeń wideo, głosowych, prezentacji oraz do sterowania kamerami. Systemy wykorzystują tylko niewielką część tych portów podczas połączenia. Systemy Lifesize używają podzbioru tych portów w trakcie połączenia.

UWAGA: Minimalna wymagana liczba portów to 100.

Aby zminimalizować liczbę portów UDP i TCP dostępnych na potrzeby komunikacji, ogranicz zakres poprzez zmianę wartości na karcie Preferencje >Sieć > Porty zarezerwowane. LifeSize zaleca, by wybrany zakres, jeśli jest inny niż podzbiór zakresu domyślnego, rozpoczynał się od numeru portu większego od 49151. Zakres musi rozpoczynać się od liczy parzystej i kończyć liczbą nieparzystą, aby całkowita liczba portów była liczbą parzystą. W przypadku zakresu zaczynającego się od 62000, ustaw granicę dolną na 62000, a granicę górną na 62099, aby przydzielić zakres 100 portów, czyli wymagane minimum.

UWAGA: Zmiana wartości na karcie Porty zarezerwowane powoduje ponowne uruchomienie systemu.