Generiskt arbetsflöde för att konfigurera Single Sign On

Konfigurera dina IdP-inställningar

Konfiguration kan variera beroende på IdP.

Lifesize Cloud kräver dessa inställningar i din IdP:

 • Assertion Consumer Service (ACS) URL:  https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
 • Attributnamn eller påståenden (förnamn, efternamn, e-post) som måste matcha de i Lifesize Cloud

Obs: Följande namn ID-format krävs: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient

 • Enhets-ID: https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/
 • URL som din IdP använder för att ta emot begäran om enskild inloggning. Denna URL måste matcha värdet i fältet Inloggnings-URLi Lifesize Cloud (Avancerade inställningar > SSO-integration — SSO-konfiguration).
 • Standardvidarebefordringstillstånd: Matchar fältet Vidarebefordringstillstånd i Lifesize Cloud. Obs: Fältet Vidarebefordringstillstånd kommer att fyllas i när du har angivit dina inställningar och klickat på Test i Lifesize Cloud. Se Konfigurera SSO nedan.
 • X.509 kodat säkerhetscertifikat:
-----PÅBÖRJA CERTIFIKAT----- MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYDVQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UECgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFsaWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1lbnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlowgaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3JlMREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAYBgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JUsS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aVjQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQVHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgOSiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30NMgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/97sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1LUMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTssV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWgvWjt-----END CERTIFICATE-----

Konfigurera SSO i Lifesize Cloud

 1. Från webbkonsolen, öppna Avancerade inställningar> SSO-integration och ställ in dessa värden:
 • Utfärdare av identitetsleverantör: En unik identifierare för din IdP som är tillgänglig i ditt gränssnitt för IdP-konfiguration.
 • Inloggnings-URL: Den URL där din IdP tar emot begäran för enskild inloggning.
 • Certifikat: Den kodade information för ditt säkerhetscertifikat som din IdP genererar.
 • Förnamn, Efternamn och E-post: Attribut som SAML använder för att identifiera användare. Ditt IdP skickar dem till Lifesizes inloggningstjänst och inloggningstjänsten använder dessa attribut för att bygga ett konto för varje användare.
 1. När du har konfigurerat dina IdP- och Lifesize Cloud-inställningar, klicka på Testa för att bekräfta din konfiguration. Dina inställningar valideras mot din IdP.
 2. När testningen är framgångsrik, klicka på Uppdateraför att aktivera SSO.
 3. Kopiera URL-adressen från fältet Vidarebefordringstillstånd och ange den sedan som inställning för standardvidarebefordringstillstånd i din IdP. Obs: Fältetvidarebefordringstillståndfylls i när du har angivit dina inställningar och klickat på Test i Lifesize Cloud. Konfiguration av vidarebefordringstillstånd krävs för att det IdP-initierade flödet ska fungera korrekt för Lifesize Cloud.