Konfigurera i Lifesize-appen

Konfigurera dina IdP-inställningar

Konfigurationen kan variera beroende på IdP. Lifesize kräver dessa inställningar i din IdP:

 • URL för Assertion Consumer Service (ACS): https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
 • Attributnamn eller påståenden (förnamn, efternamne-postadress) som måste matcha de i Lifesize-appen. Obs! Följande format krävs för namn-ID:

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient

 • Enhets-ID: https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/
 • URL som din IdP använder för att ta emot begäran om enskild inloggning. Denna URL måste matcha värdet i fältet Inloggnings-URL i Lifesize-appen (Avancerade inställningar > SSO-integration).
 • Standardvidarebefordringstillstånd: Matchar fältet Vidarebefordringstillstånd i Lifesize-appen. Obs! Fältet Vidarebefordringstillstånd fylls i efter att du angett dina inställningar och klickat på Testa i Lifesize-appen. Se Konfigurera SSO nedan.
 • X.509 kodat säkerhetscertifikat:
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYDVQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UECgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFsaWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1lbnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlowgaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3JlMREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAYBgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JUsS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aVjQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQVHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgOSiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30NMgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/97sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1LUMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTssV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWgvWjt-----END CERTIFICATE-----

Konfigurera SSO i Lifesize-appen


 1. Logga in i Lifesize-administratörskonsolen.
 2. Klicka på ditt profilnamn och välj Avancerade inställningar > SSO-konfiguration och fyll i följande fält:
 • Utfärdare av identitetsleverantör: En unik identifierare för din IdP som är tillgänglig i ditt gränssnitt för IdP-konfiguration.
 • Inloggnings-URL: Den URL där din IdP tar emot begäran för enskild inloggning.
 • X.509-certifikat:Den kodade information för ditt säkerhetscertifikat som din IdP genererar.
 • Förnamn, Efternamn och E-postadress:  Attribut som SAML använder för att identifiera användare. Din IdP skickar dem till Lifesize inloggningstjänst och inloggningstjänsten använder dessa attribut för att skapa ett konto för varje användare.
 1. När du har konfigurerat dina inställningar för IdP och Lifesize-appen klickar du på Testa för att bekräfta din konfiguration. Dina inställningar verifieras mot din IdP.
 2. När testet har lyckats klickar du på Uppdatera för att aktivera SSO.
 3. Kopiera URL:en från fältet Vidarebefordringstillstånd och ange den sedan som inställning för standardvidarebefordringstillstånd i din IdP. Obs! Fältet Vidarebefordringstillstånd fylls i när du har angett dina inställningar och klickat på Testa i Lifesize-appen. Konfiguration av vidarebefordringstillstånd krävs för att det IdP-initierade flödet ska fungera korrekt för Lifesize-appen.