+ 1 512-347-9300

CxEngage-servicevoorwaarden

1. Aanvaarding van voorwaarden:

Welkom! Lifesize ("Lifesize" of "ons" of "wij") heet u welkom op onze website lifesize.com en gerelateerde subdomeinen. We verstrekken informatie over onze producten en diensten, en andere functies en diensten, via deze websites en elk ander medium of apparaat dat nu bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld (die, samen met de websites, in dit document worden aangeduid als de "Service").

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot een deel van de Service, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid en alle andere beleidsregels of mededelingen die door ons op onze websites zijn geplaatst.

Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, gebruik de Service dan niet. We kunnen deze Servicevoorwaarden op elk moment wijzigen zonder enige kennisgeving aan u. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen, aangezien hierdoor een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en Lifesize tot stand komt. Als u de Service gebruikt nadat we een van de Servicevoorwaarden hebben gewijzigd, gaat u akkoord met alle wijzigingen. Nogmaals, als u niet akkoord gaat, gebruik de Service dan niet.

2. Toestemming om de Dienst te gebruiken

Je hebt onze toestemming om de Dienst te gebruiken, maar alleen als:

  • je bent ouder dan 13 jaar;
  • u gebruikt de Dienst voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden;
  • u kopieert de Service of een deel van de Service niet;
  • u wijzigt de Service of een deel van de Service niet;
  • u volgt alle regels en beperkingen die we in deze Servicevoorwaarden hebben uiteengezet.

3. Rekeningen; Wachtwoorden; Beveiliging

Mogelijk moet u een account aanmaken om sommige functies van de Service te gebruiken. Je mag niet zonder toestemming het account van iemand anders gebruiken. Wanneer u uw account aanmaakt, moet u ons nauwkeurige en volledige informatie geven. Dit betekent dat u geen account kunt aanmaken met de naam of contactgegevens van iemand anders, of een valse naam of valse contactgegevens. U bent volledig verantwoordelijk voor uw account en alles wat er op uw account gebeurt. Dit betekent dat je voorzichtig moet zijn met je wachtwoord. Als u erachter komt dat iemand uw account gebruikt zonder uw toestemming, moet u ons dit onmiddellijk laten weten. U mag uw account niet overdragen aan iemand anders. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door iemand die uw account gebruikt zonder uw toestemming. Als wij (of iemand anders) echter enige schade lijden als gevolg van het ongeoorloofde gebruik van uw account, bent u mogelijk aansprakelijk.

4. Alleen voor persoonlijk gebruik

We stellen de Service uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik aan u ter beschikking. U mag de Service niet gebruiken, kopiëren, distribueren, verzenden, uitzenden, verkopen of iets anders doen met de Service voor enig ander doel (en u gaat ermee akkoord dit niet te doen).

5. Gebruikersinhoud

U bent als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u op de Dienst plaatst, en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Met "Gebruikersinhoud" bedoelen we alle inhoud die u op de Service plaatst. "Inhoud" betekent informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, tags, interactieve functies of andere materialen. Wanneer we "posten" zeggen, bedoelen we ook het plaatsen, uploaden, delen, indienen of anderszins verstrekken van Gebruikersinhoud op welke manier dan ook in verband met de Service.

6. Beperkingen op gebruikersinhoud en uw gedrag

Je mag niet:

  • onze Service gebruiken voor illegale doeleinden;
  • Gebruikersinhoud indienen waarvoor u niet het recht hebt om in te dienen, tenzij u toestemming van de eigenaar heeft; dit omvat materiaal dat valt onder het auteursrecht, patent, handelsgeheim, privacy, publiciteit of enig ander eigendomsrecht van iemand anders;
  • kopteksten vervalsen of andere identificatoren manipuleren om de oorsprong van door u ingediende Gebruikersinhoud te verhullen;
  • Gebruikersinhoud indienen die leugens, onwaarheden of verkeerde voorstellingen bevat die ons of iemand anders zouden kunnen schaden;
  • Gebruikersinhoud indienen die illegaal, obsceen, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch aanstootgevend is, of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, een wet overtreedt of anderszins is ongepast;
  • ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van verzoeken verzenden;
  • zich voordoen als iemand anders of liegen over uw band met een andere persoon of entiteit;
  • metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met gebruikmaking van de productnamen of handelsmerken van ons of onze leveranciers;
  • materiaal uploaden, lanceren, posten, e-mailen of verzenden (inclusief bots, wormen, scripting-exploits of computervirussen) dat onze Service waarschijnlijk zal schaden of corrumperen, of de computersystemen of gegevens van ons of iemand anders kan schaden of corrumperen;
  • onze Service gebruiken om minderjarigen op welke manier dan ook schade toe te brengen, inclusief het plaatsen van Gebruikersinhoud die in strijd is met kinderpornografische wetten, wetten inzake seksuele uitbuiting van kinderen of andere wetten ter bescherming van kinderen;
  • het verzamelen of verzamelen van persoonlijke informatie van andere mensen (inclusief accountinformatie) van onze Service;
  • Gebruikersinhoud indienen die ons of onze partners, verkopers of gelieerde ondernemingen in diskrediet brengt; of
  • verzoeken, voor commerciële doeleinden, om het even welke gebruikers van onze Dienst.

We hebben het alleenrecht, maar niet noodzakelijkerwijs de verplichting, om op elk moment Gebruikersinhoud te verwijderen die in strijd is met deze regels of waarvan we denken dat deze om welke reden dan ook ongepast is.

7. Intellectuele eigendomsrechten op gebruikersinhoud

Als u Gebruikersinhoud plaatst, garandeert u ons dat u ofwel de eigenaar bent van alle Inhoud die u plaatst, ofwel dat u het recht hebt om de Inhoud te plaatsen. Bovendien garandeer je dat je het recht hebt om ons toe te staan ​​je Gebruikersinhoud beschikbaar te maken voor anderen om te bekijken en te gebruiken als onderdeel van de Service zonder dat dergelijk gebruik onderhevig is aan aanvullende verplichtingen of voorwaarden. Als u niet over deze rechten beschikt, mag u de inhoud niet plaatsen. Door uw Gebruikersinhoud te plaatsen, verliest u geen eigendomsrechten die u daarop heeft. U verleent ons echter wel een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven en uitvoeren van uw Gebruikersinhoud in verband met de Service en ons bedrijf, in alle mediaformaten of in tastbare vorm en via alle mediakanalen die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld. U verleent elke gebruiker van de Service ook een niet-exclusieve royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor toegang tot uw Gebruikersinhoud via de Service en voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, voorbereiden van afgeleide werken van, weergeven en uitvoeren van uw Gebruikersinhoud zoals toegestaan ​​door de functionaliteit van de Service en onder deze Servicevoorwaarden.

8. Gebruikersinhoud die u deelt, wordt openbaar

U begrijpt dat zodra u Gebruikersinhoud plaatst, uw inhoud openbaar wordt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van Gebruikersinhoud. Dus als u niet wilt dat de hele wereld het ziet, plaats het dan niet op de Service.

9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud

Over het algemeen beoordelen we geen van de gebruikersinhoud die door onze gebruikers is geplaatst. We onderschrijven geen gebruikersinhoud en ondersteunen geen standpunten, meningen, aanbevelingen of adviezen in inzendingen van gebruikers. Gebruikersinhoud is afkomstig van verschillende bronnen en we doen geen beloftes over de betrouwbaarheid van enige bron of de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van enige inzending van gebruikers. U kunt beledigd zijn door Gebruikersinhoud die u op de Dienst ziet. Misschien vindt u een deel ervan onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk. U gaat er echter mee akkoord ons op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor uw gebruik van onze Service, inclusief uw blootstelling aan Gebruikersinhoud.

10. Eigendomsrechten

Lifesize en haar leveranciers behouden alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief alle auteursrechten, handelsgeheimen, patenten en andere rechten) in en op de Service en Inhoud die is opgenomen in de Service (anders dan Gebruikersinhoud). Als u feedback geeft over de Service, bijvoorbeeld aanbevelingen voor verbeteringen of functies, is de implementatie van die feedback eigendom van ons en kan deze onderdeel worden van de Service zonder vergoeding aan u. We behouden ons alle rechten in en op de Service voor, tenzij we uitdrukkelijk anders aangeven. De Service bevat bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten.

U mag de Service niet decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en in dat geval alleen als u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stelt van tevoren. U mag geen enkel deel van de Service kopiëren, framesetten, insluiten of anderszins distribueren.

Alle merk-, product- en servicenamen die in de Service worden gebruikt en die Lifesize of onze leveranciers en onze of hun eigen producten en diensten identificeren, zijn de handelsmerken of servicemerken van Lifesize of onze leveranciers. Niets in deze Service wordt geacht aan een persoon een licentie of recht van de kant van Lifesize of een dergelijke leverancier te verlenen met betrekking tot een dergelijke afbeelding, logo of naam.

U stemt ermee in de functies van de Service met betrekking tot beveiliging, het voorkomen of beperken van het gebruik of het kopiëren van Inhoud, of het afdwingen van de limieten op het gebruik van de Service of de Inhoud op de Service niet uit te schakelen, te verstoren of te proberen te omzeilen. .

11. Handhaving van auteursrechten

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag onze Service niet gebruiken om inbreuk te maken op het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van iemand anders. Als we erachter komen dat u inbreuk maakt, zullen we uw Gebruikersinhoud verwijderen. We hoeven u niet op de hoogte te stellen dat we uw gebruikersinhoud verwijderen. We kunnen uw account ook beëindigen als we besluiten dat u een herhaalde overtreder bent. We beschouwen een herhaalde overtreder als een gebruiker die meer dan twee keer op de hoogte is gesteld van inbreukmakende activiteiten of van wie gebruikersinhoud meer dan twee keer van onze service is verwijderd.

12. Breng ons op de hoogte van overtreders

Als u van mening bent dat iets op onze Service uw auteursrecht schendt, stelt u onze auteursrechtagent hiervan schriftelijk op de hoogte. De contactgegevens van onze auteursrechtagent staan ​​onderaan dit gedeelte.

Om actie te kunnen ondernemen, moet u het volgende doen in uw melding:

  • uw fysieke of elektronische handtekening verstrekken;
  • identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat het wordt geschonden;
  • identificeer het item op onze Service waarvan u denkt dat het inbreuk maakt op uw werk en voeg voldoende informatie toe over waar het materiaal zich op onze Service bevindt (inclusief welke website) zodat we het kunnen vinden;
  • ons voorzien van een manier om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer of e-mail;
  • een verklaring verstrekken dat u te goeder trouw gelooft dat het item dat u hebt geïdentificeerd als inbreukmakend, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet om te worden gebruikt op onze Service; En
  • een verklaring afgeven dat de informatie die u in uw melding verstrekt correct is en dat u (op straffe van meineed) bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht wiens werk wordt geschonden.

Hier zijn de contactgegevens van onze auteursrechtagent

Handhaving van auteursrechten
Levensgroot, LLC
7300 Ranch Road 2222 Gebouw III, Suite 200
Austin, TX 78730
Telefoon: (800)411.4700
Fax: (650) 745.3756
copyrightenforcement@lifesize.com

Nogmaals, we kunnen geen actie ondernemen tenzij u ons alle vereiste informatie geeft.

13. Hoe u met ons communiceert

Alleen meldingen over inbreuk op het auteursrecht moeten naar onze afdeling voor auteursrechthandhaving gaan. Als u nog iets anders met ons wilt communiceren (zoals feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning), kunt u contact met ons opnemen via www.lifesize.com of de contactpersoon vermeld op de betreffende Lifesize-website.

14. Opslag en beschikbaarheid

We zijn geen service voor het archiveren van inhoud. We beloven niet dat we Gebruikersinhoud die u indient, of andere Inhoud, gedurende een bepaalde tijd zullen opslaan of beschikbaar zullen maken op onze Service. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups van alles wat u op onze Service plaatst.

U erkent dat tijdelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Dienst zich van tijd tot tijd kunnen voordoen als normale gebeurtenissen. We kunnen ook besluiten om op elk moment en om welke reden dan ook te stoppen met het beschikbaar stellen van de Service of een deel van de Service. Lifesize of haar leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen of gebrek aan beschikbaarheid.

15. Verkoop van producten

Onze Service kan het aanbod voor verkoop van bepaalde producten (of het nu software, services of andere koopwaar is) omvatten ("Producten”). Elk aanbod voor verkoop of aankoop van dergelijke producten is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden en garantiebepalingen (indien van toepassing) van de verkoper die het specifieke product aanbiedt via onze service (inclusief via een winkelwagentje voor het specifieke product). Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke transacties of Producten, tenzij wij de verkoper zijn, in welk geval de aankoopvoorwaarden die wij voor dat Product hebben gepubliceerd van toepassing zijn.

16. Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet van ons zijn of waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een van deze andere websites. U houdt ons niet verantwoordelijk voor enig aspect van deze andere websites, inclusief hun inhoud, privacybeleid of iets anders. U kunt worden blootgesteld aan dingen op andere websites die u niet leuk vindt of die u aanstootgevend vindt. Ook hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk. U moet uw eigen discretie gebruiken wanneer u naar andere websites gaat. U dient ook de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze andere websites te lezen.

17. Garantiedisclaimer:

GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. LIFESIZE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN PARTNERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

LIFESIZE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN PARTNERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE SERVICE OF ENIGE PRODUCTEN DIE VIA DE SERVICE ZIJN GEKOCHT, AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (ii) DE DIENST ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; OF (iii) DAT ER GEEN FOUTEN ZULLEN ZIJN IN DE DIENST OF DAT LIFESIZE FOUTEN ZAL VERHELPEN. ALLE MATERIALEN VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDEN VERKREGEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO EN LIFESIZE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER OF GEGEVENS OF VOOR ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE DESTRUCTIEVE CODE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF INHOUD VERKREGEN VAN DE DIENST.

IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. U HEEFT MOGELIJK OOK ANDERE WETTELIJKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

18. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET, HEBBEN LIFESIZE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN PARTNERS GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID (OP GROND VAN EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) VOOR ENIGE indirecte, INCIDENTELE, speciale, bestraffende, of GEVOLGSCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST) VOORTVLOEIEND uit of verband houdend met UW GEBRUIK VAN DE DIENST OF enige inhoud die DOOR OF VIA DE DIENST wordt geleverd, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE VOORAF. DE VOORGAANDE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT (i) uw GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE SERVICE; (ii) KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN GOEDEREN OF DIENSTEN DIE VIA OF VAN ONZE DIENST ZIJN GEKOCHT; (iii) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEBRUIKERSINHOUD; (iv) INHOUD VAN DERDEN DIE AAN U BESCHIKBAAR WORDT GESTELD VIA DE SERVICE OF (v) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE SERVICE. IN SOMMIGE STATEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SOORTEN SCHADE NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

NIETTEGENSTAANDE IETS VAN HET TEGENGESTELDE DAT HIERIN WORDT VERMELD, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIFESIZE EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELK VAN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, INVESTEERDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, ADVERTEERDERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, DIENSTVERLENERS EN ANDERE AANNEMERS JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ ONDER ENIGE OMSTANDIGHEID LI GEMIDDELD AAN EEN MAXIMUM BEDRAG VAN $100.

19. Vergoeding

U stemt ermee in om Lifesize en zijn gelieerde ondernemingen, leveranciers, partners, functionarissen, agenten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim, eis, verlies, schade of onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit Gebruikersinhoud, uw gebruik van de Service, uw verbinding met de Service, uw schending van deze Servicevoorwaarden of uw schending van rechten van een derde partij. Uw vrijwaringsverplichting blijft bestaan ​​na beëindiging van deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Service.

20. Beëindiging en opschorting

We kunnen de Service of een deel van de Service beëindigen of opschorten, uw gebruik van de Service beëindigen of opschorten, elk IP-adres blokkeren of uw Gebruikersinhoud op elk moment zonder reden verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

Verder kunnen we uw toestemming om de Service te gebruiken onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen of opschorten bij een schending van deze Servicevoorwaarden, uw verzuim om op tijd verschuldigde vergoedingen te betalen, op verzoek van wetshandhavers of overheidsinstanties, voor langere perioden van inactiviteit , voor onverwachte technische problemen of problemen of voor betrokkenheid van u bij frauduleuze of illegale activiteiten. Als we uw gebruik van de Service beëindigen om een ​​van deze redenen of om een ​​andere reden, zullen we geen vergoedingen terugbetalen die u mogelijk hebt betaald, of het nu gaat om toegang tot de Service of voor Producten (indien van toepassing).

Bij elke beëindiging kunnen we uw account, wachtwoorden en gebruikersinhoud verwijderen en kunnen we u het verdere gebruik van de service ontzeggen. U begrijpt dat we uw Gebruikersinhoud ook beschikbaar kunnen blijven stellen op de Service, zelfs als uw gebruik van de Service wordt beëindigd of opgeschort. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw account, Gebruikersinhoud of toegang tot de Service.

Meteen naar de inhoud