+ 1 512-347-9300

Warunki korzystania z usługi CxEngage

1. Akceptacja Regulaminu:

Powitanie! Lifesize („Lifesize” lub „nas” lub „my”) zaprasza na naszą stronę internetową lifesize.com i powiązane subdomeny. Dostarczamy informacje o naszych produktach i usługach oraz innych funkcjach i usługach za pośrednictwem tych stron internetowych oraz wszelkich innych mediów lub urządzeń znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (które wraz ze stronami internetowymi są określane w niniejszym dokumencie jako „Usługa”).

Korzystając z dowolnej części Usługi lub uzyskując do niej dostęp, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, naszą Politykę prywatności oraz wszystkie inne zasady lub powiadomienia publikowane przez nas na naszych stronach internetowych.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, nie korzystaj z Usługi. Możemy zmienić niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków świadczenia usług pod kątem wszelkich zmian, ponieważ tworzy to wiążącą umowę prawną między Tobą a Lifesize. Jeśli korzystasz z Usługi po zmianie któregokolwiek z Warunków świadczenia usług, zgadzasz się na wszystkie zmiany. Ponownie, jeśli nie wyrażasz zgody, nie korzystaj z Usługi.

2. Zgoda na korzystanie z Usługi

Masz naszą zgodę na korzystanie z Usługi, ale tylko wtedy, gdy:

 • masz ukończone 13 lat;
 • korzystasz z Usługi do własnego użytku osobistego, a nie do celów komercyjnych;
 • nie kopiujesz Serwisu ani żadnej jego części;
 • nie modyfikujesz Usługi ani żadnej jej części;
 • przestrzegasz wszystkich zasad i ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi.

3. Konta; Hasła; Bezpieczeństwo

Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może wymagać założenia konta. Nie możesz używać konta innej osoby bez pozwolenia. Podczas zakładania konta musisz podać nam dokładne i kompletne informacje. Oznacza to, że nie można założyć konta przy użyciu nazwiska lub danych kontaktowych innej osoby, fałszywego imienia i nazwiska lub fałszywych informacji kontaktowych. Ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje konto i wszystko, co się na nim dzieje. Oznacza to, że musisz uważać na swoje hasło. Jeśli dowiesz się, że ktoś korzysta z Twojego konta bez Twojej zgody, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić. Nie możesz przenieść swojego konta na inną osobę. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez kogoś, kto korzysta z Twojego konta bez Twojej zgody. Jeśli jednak my (lub ktokolwiek inny) poniesiemy jakiekolwiek szkody w wyniku nieautoryzowanego użycia konta, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

4. Tylko do użytku osobistego

Udostępniamy Ci Usługę wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego. Nie możesz (i zgadzasz się nie) używać, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, sprzedawać ani robić niczego innego z Usługą w jakimkolwiek innym celu.

5. Treści użytkownika

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści Użytkownika, które publikujesz w Usłudze, oraz konsekwencje ich opublikowania lub opublikowania. Przez „Treści użytkownika” rozumiemy wszelkie Treści publikowane przez Ciebie w Usłudze. „Treść” oznacza informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, grafikę, filmy, wiadomości, znaczniki, funkcje interaktywne lub wszelkie inne materiały. Kiedy mówimy „opublikuj”, obejmujemy publikowanie, przesyłanie, udostępnianie, przesyłanie lub dostarczanie w inny sposób Treści użytkownika w jakikolwiek sposób w związku z Usługą.

6. Ograniczenia dotyczące Treści Użytkownika i Twojego Postępowania

Nie możesz:

 • korzystać z naszej Usługi w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;
 • przesyłać Treści użytkownika, których nie masz prawa przesyłać, chyba że masz zgodę właściciela; obejmuje to materiały objęte cudzymi prawami autorskimi, patentami, tajemnicami handlowymi, prywatnością, reklamą lub innymi prawami własności;
 • fałszować nagłówków ani manipulować innymi identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia przesyłanych Treści użytkownika;
 • przesyłać Treści Użytkownika, które zawierają kłamstwa, kłamstwa lub wprowadzające w błąd informacje, które mogą zaszkodzić nam lub komukolwiek innemu;
 • przesyłać Treści użytkownika, które są nielegalne, obsceniczne, zniesławiające, oszczercze, zawierające groźby, pornograficzne, napastliwe, nienawistne, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym lub zachęcające do zachowań, które zostałyby uznane za przestępstwo, pociągające za sobą odpowiedzialność cywilną, naruszające jakiekolwiek prawo lub w inny sposób nieodpowiedni;
 • przesyłać żadnych niezamawianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, niechcianej poczty, spamu, łańcuszków, piramid ani żadnych innych form nagabywania;
 • podszywać się pod kogoś innego lub kłamać na temat swoich powiązań z inną osobą lub podmiotem;
 • używać metatagów ani innych „ukrytych tekstów” wykorzystujących nazwy produktów lub znaki towarowe naszych lub naszych dostawców;
 • przesyłać, uruchamiać, publikować, przesyłać e-mailem lub przesyłać jakichkolwiek materiałów (w tym botów, robaków, exploitów skryptowych lub wirusów komputerowych), które mogą zaszkodzić lub uszkodzić naszą Usługę lub zaszkodzić lub uszkodzić nasze lub kogokolwiek innego systemy komputerowe lub dane;
 • korzystać z naszej Usługi w celu wyrządzania krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób, w tym publikowania Treści Użytkownika, które naruszają przepisy dotyczące pornografii dziecięcej, przepisy dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci lub jakiekolwiek inne przepisy chroniące dzieci;
 • zbierać lub zbierać dane osobowe innych osób (w tym informacje o koncie) z naszej Usługi;
 • przesyłać Treści użytkownika, które dyskredytują nas lub naszych partnerów, dostawców lub podmioty stowarzyszone; Lub
 • zabiegać w celach komercyjnych o użytkowników naszej Usługi.

Mamy wyłączne prawo, ale niekoniecznie obowiązek, do usunięcia w dowolnym momencie wszelkich Treści użytkownika, które naruszają te zasady lub które uważamy za nieodpowiednie z jakiegokolwiek powodu.

7. Prawa własności intelektualnej do Treści Użytkownika

Jeśli publikujesz Treści użytkownika, gwarantujesz nam, że albo jesteś właścicielem całej publikowanej Treści, albo masz prawo do publikowania Treści. Ponadto gwarantujesz, że masz prawo zezwolić nam na udostępnianie Treści użytkownika innym osobom do przeglądania i korzystania z nich w ramach Usługi, bez wymagania, aby takie wykorzystanie podlegało dodatkowym zobowiązaniom lub warunkom. Jeśli nie masz tych praw, nie publikuj Treści. Publikując Treści użytkownika, nie tracisz żadnych praw własności, które możesz do nich mieć. Udzielasz nam jednak ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej, w pełni opłaconej, podlegającej podlicencjonowaniu i zbywalnej licencji na używanie, powielanie, dystrybucję, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie Treści użytkownika w związku z Usługą i naszej działalności, w dowolnych formatach medialnych lub w formie materialnej oraz za pośrednictwem wszelkich kanałów medialnych znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Udzielasz również każdemu użytkownikowi Usługi niewyłącznej, nieodpłatnej, w pełni opłaconej, podlegającej podlicencjonowaniu i zbywalnej licencji na dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem Usługi oraz na używanie, powielanie, dystrybucję, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie Treści Użytkownika, zgodnie z funkcjonalnością Usługi i niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

8. Treści użytkownika, które udostępniasz, stają się publiczne

Rozumiesz, że po opublikowaniu Treści użytkownika stają się one publiczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie poufności Treści Użytkownika. Jeśli więc nie chcesz, aby zobaczył to cały świat, nie publikuj tego w Serwisie.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści użytkownika

Zasadniczo nie przeglądamy żadnych Treści użytkownika publikowanych przez naszych użytkowników. Nie popieramy żadnych Treści użytkownika ani nie wspieramy żadnych poglądów, opinii, zaleceń ani porad, które mogą znajdować się w materiałach przesłanych przez użytkowników. Treści użytkownika pochodzą z różnych źródeł i nie składamy żadnych obietnic dotyczących wiarygodności jakiegokolwiek źródła ani dokładności, przydatności, bezpieczeństwa ani praw własności intelektualnej przesłanych przez użytkownika. Możesz czuć się urażony Treścią Użytkownika, którą widzisz w Usłudze. Niektóre z nich mogą zostać uznane za niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Zgadzasz się jednak nie pociągać nas do żadnej odpowiedzialności za korzystanie z naszej Usługi, w tym za kontakt z Treściami Użytkownika.

10. Prawa własności

Firma Lifesize i jej dostawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszelkie prawa autorskie, tajemnice handlowe, patenty i inne prawa) do Usługi i Treści zawartych w Usłudze (innych niż Treści użytkownika). Jeśli przekażesz opinię na temat Usługi, na przykład zalecenia dotyczące ulepszeń lub funkcji, wdrożenie tej opinii jest naszą własnością i może stać się częścią Usługi bez wynagrodzenia dla Ciebie. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Usługi, chyba że wyraźnie zaznaczymy inaczej. Usługa zawiera zastrzeżone i poufne informacje, które są chronione przez obowiązujące prawa własności intelektualnej i inne prawa.

Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w żaden inny sposób redukować Usługi do postaci zrozumiałej dla człowieka, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim taka czynność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, a w takim przypadku tylko wtedy, gdy powiadomisz nas na piśmie z góry. Nie możesz kopiować, ustawiać ramek, dołączać ani w inny sposób rozpowszechniać żadnej części Usługi.

Wszystkie marki, nazwy produktów i usług używane w Usłudze, które identyfikują Lifesize lub naszych dostawców oraz nasze lub ich zastrzeżone produkty i usługi, są znakami towarowymi lub znakami usług Lifesize lub naszych dostawców. Żadnego elementu tej Usługi nie przyznaje się żadnej osobie licencji ani prawa ze strony Lifesize lub takiego dostawcy w odniesieniu do takiego obrazu, logo lub nazwy.

Zgadzasz się nie wyłączać, nie ingerować ani nie próbować obejść żadnych funkcji Usługi związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem lub ograniczaniem korzystania lub kopiowania jakiejkolwiek Treści lub egzekwowaniem ograniczeń w korzystaniu z Usługi lub Treści w Usłudze .

11. Egzekwowanie praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Nie możesz używać naszej Usługi do naruszania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej innych osób. Jeśli dowiemy się, że naruszasz prawa, usuniemy Twoje Treści użytkownika. Nie musimy powiadamiać Cię, że usuwamy Twoje Treści użytkownika. Możemy również zamknąć Twoje konto, jeśli uznamy, że wielokrotnie naruszasz prawa. Za powtarzającego się naruszającego uznajemy użytkownika, który został powiadomiony o naruszeniu więcej niż dwa razy lub którego Treść użytkownika została usunięta z naszej Usługi więcej niż dwa razy.

12. Powiadom nas o osobach naruszających prawo

Jeśli uważasz, że coś w naszej usłudze narusza twoje prawa autorskie, powiadom o tym na piśmie naszego agenta ds. praw autorskich. Informacje kontaktowe naszego agenta ds. praw autorskich znajdują się na dole tej sekcji.

Abyśmy mogli podjąć działania, w swoim zawiadomieniu musisz wykonać następujące czynności:

 • podaj swój podpis fizyczny lub elektroniczny;
 • zidentyfikować dzieło chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
 • zidentyfikować element w naszej Usłudze, który Twoim zdaniem narusza Twoją pracę i zawrzeć wystarczające informacje o tym, gdzie materiał znajduje się w naszej Usłudze (w tym na której stronie internetowej), abyśmy mogli go znaleźć;
 • podać nam sposób kontaktowania się z Tobą, taki jak adres, numer telefonu lub adres e-mail;
 • dostarczyć oświadczenie, w którym wierzysz w dobrej wierze, że element, który zidentyfikowałeś jako naruszający prawa autorskie, nie jest autoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo nie jest używane w naszej Usłudze; I
 • złożyć oświadczenie, że informacje podane w zawiadomieniu są dokładne oraz że (pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań) jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich, którego dzieło zostało naruszone.

Oto dane kontaktowe naszego agenta ds. praw autorskich

Egzekwowanie praw autorskich
Lifesize spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7300 Ranch Road 2222 Budynek III, Apartament 200
Austin, TX 78730
Telefon: (800)411.4700
Faks: (650)745.3756
Copyrightenforcement@lifesize.com

Ponownie, nie możemy podjąć działań, dopóki nie podasz nam wszystkich wymaganych informacji.

13. Jak się z nami komunikować

Tylko powiadomienia o naruszeniu praw autorskich powinny trafiać do naszego działu egzekwowania praw autorskich. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w inny sposób (na przykład informacje zwrotne, komentarze, prośby o pomoc techniczną), skontaktuj się z nami pod adresem www.lifesize.com lub kontakt podany na konkretnej stronie internetowej Lifesize.

14. Przechowywanie i dostępność

Nie jesteśmy usługą archiwizacji treści. Nie obiecujemy przechowywać ani udostępniać w naszej Usłudze żadnych przesłanych przez Ciebie Treści Użytkownika ani żadnych innych Treści przez dłuższy czas. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie kopii zapasowych wszystkiego, co publikujesz w naszym Serwisie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tymczasowe przerwy w dostępności Usługi mogą występować od czasu do czasu jako normalne zdarzenia. Ponadto możemy podjąć decyzję o zaprzestaniu udostępniania Usługi lub dowolnej jej części w dowolnym momencie iz dowolnego powodu. W żadnym wypadku firma Lifesize ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takimi przerwami lub brakiem dostępności.

15. Sprzedaż produktów

Nasza Usługa może obejmować ofertę sprzedaży niektórych produktów (oprogramowania, usług lub innych towarów) („Produkty”). Każda oferta sprzedaży lub zakupu takich Produktów podlega warunkom sprzedaży i gwarancji (jeśli dotyczy) sprzedawcy oferującego dany Produkt za pośrednictwem naszej Usługi (w tym za pośrednictwem dowolnego koszyka dla danego Produktu). Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne takie transakcje lub Produkty, chyba że jesteśmy sprzedawcą, w którym to przypadku zastosowanie mają warunki zakupu, które opublikowaliśmy dla tego Produktu.

16. Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z tych innych stron internetowych. Nie pociągniesz nas do odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt tych innych stron internetowych, w tym ich zawartość, politykę prywatności lub cokolwiek innego. Możesz być narażony na rzeczy w innych witrynach, które Ci się nie podobają lub które uważasz za obraźliwe. Nie ponosimy również za to odpowiedzialności. Przechodząc na inne strony internetowe, musisz kierować się własnym uznaniem. Należy również zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tych innych witryn.

17. Zrzeczenie się gwarancji

KORZYSTASZ Z USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA JEST ŚWIADCZONA W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. LIFESIZE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I PARTNERZY WYRAŹNIE WYKLUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK WYRAŹNEGO LUB DOROZUMIANEGO, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WŁASNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.

LIFESIZE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I PARTNERZY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (i) USŁUGA LUB JAKIEKOLWIEK PRODUKTY ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (ii) USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB BEZBŁĘDNA; LUB (iii) NIE BĘDZIE ŻADNYCH BŁĘDÓW W SERWISIE LUB ŻE LIFESIZE NAPRAWI WSZELKIE BŁĘDY. WSZELKIE MATERIAŁY UZYSKANE W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z USŁUGI SĄ UZYSKANE NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO ORAZ LIFESIZE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUGI, BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB INNY NISZCZĄCY KOD WYNIKAJĄCY Z KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI UZYSKANYCH Z USŁUGI.

NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. MOŻESZ MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU.

18. Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, LIFESIZE I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I PARTNERZY NIE PONOSZĄ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI (WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, GWARANCJI, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNYM PRZYPADKU) ZA JAKIEKOLWIEK pośrednie, PRZYPADKOWE, specjalne, karne, WTÓRNYCH SZKÓD LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIEJKOLWIEK UTRATY DANYCH, PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW) WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB jakichkolwiek treści dostarczanych PRZEZ USŁUGĘ LUB ZA POŚREDNICTWEM, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD Z WYPRZEDZENIA. POWYŻSZE OGRANICZENIE DOTYCZY SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z (i) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI; (ii) KOSZTÓW NABYCIA ZAMIENNYCH TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ USŁUGI; (iii) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB ZMIANY; (iv) TREŚCI OSÓB TRZECICH UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB (v) WSZELKIE INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z USŁUGĄ. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH LUB INNYCH RODZAJÓW, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LIFESIZE ORAZ KAŻDEGO Z JEJ KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, INWESTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, REKLAMODAWCÓW, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, USŁUGODAWCÓW ORAZ INNYCH KONTRAHENTÓW WOBEC PAŃSTWA LUB OSÓB TRZECICH W DOWOLNYM OBIEGU UMSTANCE OGRANICZA SIĘ DO MAKSYMALNA KWOTA 100 USD.

19. Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić firmę Lifesize i jej podmioty stowarzyszone, dostawców, partnerów, funkcjonariuszy, agentów i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, strat, szkód lub wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z Treści użytkownika, korzystania przez Ciebie z Usługę, Twoje połączenie z Usługą, naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich. Twoje zobowiązanie do odszkodowania pozostanie w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków świadczenia usług i korzystania z Usługi.

20. Rozwiązanie i zawieszenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Usługę lub dowolną część Usługi, zakończyć lub zawiesić korzystanie z Usługi, zablokować dowolny adres IP lub usunąć dowolną Treść Użytkownika w dowolnym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie.

Ponadto możemy wypowiedzieć lub zawiesić Twoje pozwolenie na korzystanie z Usługi natychmiast i bez powiadomienia w przypadku naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług, nieuiszczenia jakichkolwiek opłat w wymaganym terminie, na żądanie organów ścigania lub agencji rządowych, za dłuższe okresy bezczynności , w przypadku nieoczekiwanych problemów lub problemów technicznych lub zaangażowania użytkownika w oszukańcze lub nielegalne działania. Jeśli zakończymy korzystanie z Usługi z któregokolwiek z tych powodów lub z innego powodu, nie zwrócimy żadnych opłat, które mogłeś uiścić, czy to za dostęp do Usługi, czy za Produkty (jeśli dotyczy).

Po każdym rozwiązaniu możemy usunąć Twoje konto, hasła i Treści Użytkownika oraz możemy uniemożliwić Ci dalsze korzystanie z Usługi. Rozumiesz, że możemy również nadal udostępniać Twoje Treści użytkownika w Usłudze, nawet jeśli korzystanie z Usługi zostanie zakończone lub zawieszone. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zamknięcie Twojego konta, Treści użytkownika lub dostępu do Usługi.

Przejdź do treści