innehållsförteckning

Vad är det?

Konfigurerbar SLA efter kö är en anpassad statistik som är konfigurerad i administratörskonfigurationsgränssnittet för att generera både realtidsdata och historiska data. Användare kan konfigurera SLA-trösklar för köer, vilket gör att köer kan ha sin egen specifika SLA. Detta för att ytterligare upprepa vår initiala konfigurerbara SLA-leverans (i januari), som var av hyresgästen: Konfigurerbar SLA av hyresgästen.

Efter att ha konfigurerat SLA:er kan du tilldela dem till din hyresgäst och köerna i din hyresgäst. Du kan ha flera SLA:er, men endast en kan väljas för din hyresgäststandard och varje kö kan bara ha en SLA tilldelad den. Samma SLA kan tilldelas flera köer.

Förutom att ställa in SLA-trösklarna kan du ange hur du vill att övergivna ska behandlas inom SLA:

  • Exkludera övergivna samtal: Samtal som överges inom övergivna tröskelvärde exkluderas från SLA-beräkningen, eller
  • Räkna övergivna mot SLA: Om valt, räknas övergivna som interaktioner som inte besvaras inom den angivna SLA-tröskeln. Med andra ord, övergivna interaktioner påverkar SLA negativt.

Ytterligare information: 

  • Om du inte har ett specifikt SLA valt för en kö, används hyresgästens SLA.
  • Du kan skapa SLA:er i konfigurationsgränssnittet i Statistics Management eller via REST API.
  • Interaktioner beräknas för SLA vid den tidpunkt då interaktionen inträffar. Om du ändrar SLA-konfigurationen räknas inte SLA om för tidigare interaktioner.
  • Om du tilldelar en SLA till en kö, träder uppdateringen endast i kraft för nya köer och inte för interaktioner som redan finns i kön.

Administratörer: 

  • Kommer att konfigurera och hantera konfigurerbara SLA:er.

Administratörer och arbetsledare: 

  • Kommer att bygga och redigera instrumentpaneler med konfigurerbara SLA:er.
  • Kommer att förlita sig på SLA för att ge insikter om hur deras kontaktcenter presterar.

ombud: 

  • Kommer att ha tillgång till realtidsprestanda för SLA:er via Skylight och Agent Toolbar.

Mer information finns i dokumentation.